RoHS сертификат на Европейския съюз

кратко въведение

RoHS е задължителен стандарт, определен от законодателството на Европейския съюз и пълното му заглавие е директивата за опасните вещества, ограничаваща употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване. Стандартът е официално приложен от 1 юли 2006 г. Използва се главно за регулира стандартите за материали и процеси на електрически и електронни продукти, за да ги направи по-благоприятни за човешкото здраве и опазването на околната среда. Стандартът има за цел да елиминира олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили и полибромирани дифенил етери от електрически и електронни продукти.

core_icons8